728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,

معرفی یکی از شکنجه‌گران گوهردشت توسط زندانیان

-

شکنجه و زندان گوهر دشت
شکنجه و زندان گوهر دشت
زندانیان زندان گوهردشت کرج به افشای یکی از شکنجه‌گران خامنه‌ای در این زندان به نام داوود امینی‌پور پرداختند. در نامه زندانیان آمده است: داود امینی در ابتدا به‌عنوان کارگر برقکار به استخدام موقت درآمد ولی رفته‌رفته با نشان‌ دادن خوی وحشیگرانه خود مورد توجه زندانبانان زندان قرار گرفت. با خوش‌خدمتی و خوش‌رقصی برای آنان در کنار اجرای بی‌چون و چرای دستورات غیرقانونی به‌ویژه در باب شکنجه و تنبیه سخت بدنی به استخدام رسمی درآمد و به جمع پاسدار بندهای زندان پیوست و اینک چند سالی است که از سوی رئیس زندان به سمت رئیس بند؟! گمارده شده است.