728 x 90

اخبار اعتراضي,درگیری با مزدوران,

درگیری دختران جوان با زنان بسیجی در خرم‌آباد

-

درگیری دختران خرم آباد با دختران معاویه
درگیری دختران خرم آباد با دختران معاویه
دو دختر جوان در خرم‌آباد روز 19مرداد با زنان بسیجی درگیر شدند. زنان بسیجی این دختران را به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی مورد اذیت آزار قرار دادند. دختران جوان مقاومت کردند و با این دختران معاویه درگیر شدند.
مردمی که شاهد صحنه بودند به کمک این دختران آمدند و آنان توانستند منطقه را تحت حمایت مردم ترک کنند.