728 x 90

اعتصاب زندانیان,زندانیان سیاسی,

بیست و هفتمین روز اعتصاب‌غذای ۴ زندانی سیاسی اهل سنت در قزلحصار کرج

-

چهار زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار
چهار زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار
4زندانی سیاسی کرد در قرنطینه قزلحصار کرج روز سه‌شنبه 17تیر بیست و هفتمین روز اعتصاب‌غذای خود را پشت سر گذاشتند.
زندانیان سیاسی اهل سنت، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی دچار کاهش شدید وزن شده و همچنین از خونریزیهای داخلی رنج می‌برند.. این چهار زندانی سیاسی بیش از سه هفته است که هم‌چنان با لباس مخصوص اعدام در سلولهای انفرادی نگهداری می‌شوند.