728 x 90

اعتراض بازاریان,

اعتراضات مردمی در ارومیه، لامرد و مهرشهر کرج

-

تجمع اعتراضات مردمي - آرشیو
تجمع اعتراضات مردمي - آرشیو
ساکنان منطقه مهرشهر کرج روز دوشنبه 15اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به قطع مخفیانه 1700 اصله درخت و برای نجات باغ سیب مهرشهر تجمع کردند.

شماری از مردم شهرستان لامرد در استان فارس روز شنبه13اردیبهشت در اعتراض به قطعی آب آشامیدنی در بسیاری از ساعتهای روز در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

جمعی از روستاییان و شهروندان ارومیه روز یکشنبه 14اردیبهشت در اعتراض به وضعیت خراب و نابسامان جاده‌های این منطقه در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند.