728 x 90

سركوب زنان,

طرح جدید رژیم ایران علیه دختران دانشجو

-

تعادل سازی جنسیت در دانشگاههای علوم پزشکی
تعادل سازی جنسیت در دانشگاههای علوم پزشکی
رژیم زن‌ستیز آخوندی، در نظر دارد تا ورود دختران به رشته‌های پزشکی را در قالب طرحی به‌نام ”تعادل سازی جنسیت در دانشگاههای علوم پزشکی“ محدود نماید. معاون آموزشی وزیر بهداشت در دولت آخوند روحانی در این رابطه گفت: ”متعادل سازی در رشته‌ها از طریق ایجاد تغییر در ظرفیت پذیرش جنسیتی صورت می‌گیرد“.