728 x 90

مسائل اجتماعي ايران,

انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار

-

زندان قزلحصار کرج
زندان قزلحصار کرج
کارگزاران رژیم تعداد زیادی از محکومین به اعدام در واحدهای مختلف قزلحصار را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (15 و 16بهمن) تعداد زیادی از محکومین به اعدام را به سلولهای انفرادی منتقل کرده‌اند.
این اقدام باعث نگرانی زندانیان شده است. به گفته زندانیان رژیم قصد اعدام این زندانیان را دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/07ec5443-ff1b-4c11-bc68-e1c549db3bbd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات