728 x 90

اعتراضات دانشجويي,

اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر تهران

-

تجمع اعتراضی دانشگاه هنر تهران
تجمع اعتراضی دانشگاه هنر تهران
دانشجویان دانشگاه هنر تهران برای چهارمین بار طی یک هفته تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در دانشکده هنرهای کاربردی واقع در چهار راه ولیعصر برگزار شد. دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه هنر مانند دانشکده کاربردی- دانشکده تجسمی- دانشکده موسیقی- دانشکده سینما تئاترو معماری و شهرسازی نیز شرکت داشتند. آنها با شعارهای «رئیس بی‌لیاقت استعفا استعفا» اعتراض خود را به وضعیت نابسامان دانشگاه ابراز کردند.