728 x 90

مسائل اجتماعي ايران,

خیزش مردم مریوان علیه اعدام جوانان انقلابی کرد یک گام به جلو در جنبش اعتراضی مردم ایران

-

تظاهرات مردم وجوانان مریوان دراعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد
تظاهرات مردم وجوانان مریوان دراعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد
رژیم ضدبشری آخوندی در یک اقدام جنایتکارانه 3تن از فرزندان مردم کردستان را اعدام کرد. جرم زندانیان سیاسی اعدم شده، اعتراض به اقدامات ضدبشری و سرکوب مردم بود. آنان از روشنفکران مردم کردستان بودند که جنایات رژیم آخوندی در حق مردم ایران و خصوصاً مردم کردستان را برنمی تافتند و علیه این جنایات افشاگری و مبارزه می‌کردند.

جوانان آگاه و مردم مریوان جواب این جنایت رژیم ضدبشری را با یک حرکت انقلابی و اعتراضی در خیابانهای مریوان دادند و روز سه‌شنبه 14آبان مردم و جوانان مریوان بر علیه اعدام زندانیان سیاسی دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. مأموران سرکوبگر انتظامی از این تظاهرات و حرکت اعتراضی و اوجگیری آن به وحشت افتاده بودند.

رژیم ولایت‌فقیه گمان می‌کند با اعدام آگاه‌ترین فرزندان مردم و جوانان روشنفکر، می‌تواند مانع از گسترش خیزشهای مردمی در نقاط مختلف کشور شود، اما حساب و کتاب حکومت ولایت‌فقیه ازاساس اشتباه است، زیرا با هرعمل جنایتکارانه اعدام که انجام می‌هد، نه تنها مردم دچار یاس، تسلیم و سستی نمی‌شوند، بلکه هر خونی که ازجوانان این مردم به زمین ریخته می‌شود، بنزینی است که رژیم به آتش خشم مردم می‌ریزد، و مردم و به‌خصوص جوانان آگاه و انقلابی را برای مبارزه و اعتراض علیه سیاستهای سرکوبگرانه این رژیم بیش از پیش مصمم می‌کند.

تظاهرات مردم و جوانان مریوان در اعتراض به اعدام سه جوان انقلابی و روشنفکر کرد، به‌ مثابه یک گام به پیش در حرکتها و اعتراضات مردمی است. . زیرا وقتی که رژیم با اعدام نتواند جنبش و اعتراض مردم را از حرکت بازدارد و دراثر اعدام زندانیان، خشم انقلابی در مردم شعله ورتر شود، لاجرم حرکات و اعتراضات مردمی یک گام به جلو برداشته است و اعتراضات اجتماعی بیش از پیش علیه تمامیت این حاکمیت سمت و سو می‌گیرد.

به این ترتیب مردم ما د‌ر اعتراضات و تجمعات خود اصلی‌ترین عملکرد این رژیم یعنی اعدام و سرکوب را نشانه می‌روند که این یعنی هدف قرار دادن تمامی حاکمیت خونریز آخوندی. تظاهرات مردم و جوانان دلیر مریوان نیز در همین این جهت و راستا است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/89ff6c80-b121-4c89-91a0-7c49a0150422"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات