728 x 90

كابينه روحاني,

مجلس ارتجاع امروز صلاحیت سه وزیر پیشنهادی آخوند روحانی را بررسی می‌کند

-

آخوند روحانی در مجلس ارتجاع
آخوند روحانی در مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع یکشنبه 5آبان بررسی سه وزیر پیشنهادی آخوند حسن روحانی را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و علوم آغاز می‌کند.

این سه وزارتخانه همانهایی هستند که در جریان جنگ گرگها بر سر کابینه آخوند روحانی در تاریخ24مرداد مجلس وزرای پیشنهادی برای آنها را رد صلاحیت کرد. هر سه وزارتخانه از ابزارهای رژیم آخوندی برای کنترل جوانان بودند. ولی‌فقیه ارتجاع در وحشت از اوجگیری قیام جوانان و به قول نمایندگان ”تکرار فتنه88“ حاضر نبود هیچ مهره‌یی را که فاقد توانایی کافی برای سرکوب و مهار قیامهای اجتماعی تشخیص دهد در رأس این سه وزارتخانه بپذیرد. رسایی از نمایندگان وابسته به باند خامنه‌ای هنگامی که در رد صلاحیت وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش سخنرانی می‌کرد صراحتاً وحشت خامنه‌ای را بیان کرد و گفت: «تأکید ما بر موضوع فتنه و لزوم برائت و حساسیت نسبت به کسانی که نقشی یا حمایتی داشتند، انتقامگیری نیست. نگران تکرار قصه‌یی هستیم که به تعبیر رهبر انقلاب تا لبه پرتگاه نظام را برد». از همین رو هر سه وزیر پیشنهادی آخوندی روحانی که هر سه وابسته به باند خود او بودند توسط مجلس ارتجاع رد صلاحیت شدند.

اکنون آخوند روحانی پس از دو گذشت بیش از دو ماه، روز 27مهر، سه وزیر خود را پیشنهاد داد.

علی اصغر فانی که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، پیشنهاد شده است در دوران جنگ ضدمیهنی و فرستادن دانشجویان به روی میدانهای مین به‌عنوان ”سربازهای یک بار مصرف“ از مدیران وزارت آموزش و پرورش بوده است.

رضا صالحی امیری رئیس کمیته اجتماعی در شورای عالی امنیت ملی رژیم و از دست‌اندرکاران سرکوب و مهار حرکتهای اجتماعی جوانان است.

رضا فرجی دانا مهره‌یی که برای وزارت علوم معرفی شده است در جریان قیام 18تیر 78 و سرکوب آن، ریاست پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران را برعهده داشته است. روز سی مهر مطهری نماینده مجلس ارتجاع گفت انتخاب روحانی برای این وزارتخانه «توفیقی» بوده است که در دو ماه گذشته سرپرستی این وزارتخانه را در دست داشته است اما به‌دلیل مخالفت خامنه‌ای با این گزینه روحانی از معرفی توفیقی منصرف شده است. یک روز بعد لاریجانی به مطهری پاسخ داد و هر گونه دخالت خامنه‌ای در ترکیب وزرای پیشنهادی را تکذیب کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/82955ee7-9fca-4046-8477-43ea8b5f14f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات