728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

تظاهرات مردم پارسیان علیه طرح رژیم آخوندی برای تجزیه استان هرمزگان

-

 -
-
مردم پارسیان بار دیگر علیه طرح رژیم آخوندی برای جدا کردن این شهر از استان هرمزگان تظاهرات کردند. در این تظاهرات حضور زنان گسترده بود.