728 x 90

-

اعدام ۵تن دیگر در زندان شاهرود

-

اعدام در رژیم جنایتکار آخوندی - آرشیو
اعدام در رژیم جنایتکار آخوندی - آرشیو
دیکتاتوری ضدبشری آخوندی، صبح دوشنبه ۵تن دیگر را در زندان شاهرود بدار آویخت.
دادگستری دیکتاتوری آخوندی در استان سمنان، اسامی قربانیان ظلم و فساد رژیم را که با تأیید دادستان کل رژیم و سردژخیم قوه قضایی، بدار آویخته شدند، به این ترتیب اعلام کرد: « (ح. ب) اهل گنبد، (هـ ب) اهل بجنورد، (ح ر) اهل اسفراین، (ا س) اهل تهران و (ا م) اهل هشترود...
افزایش سرکوب عمومی و اعدامهای جنایتکارانه با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه صورت می‌گیرد.