728 x 90

گوشمالی دادن مسئولان فروشگاه بند یک و دو زندان مرکزی ارومیه

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

جواد تیموری مسئول بنیاد تعاون فروشگاه بند یک و دو زندان مرکزی ارومیه، با زندانیان محبوس در این زندان بدرفتاری کرده و به آنها توهین و فحاشی کرده است. زندانیان از اقدام نامبرده خشمگین شده و در یک حرکت جمعی او را گوشمالی داده و از فروشگاه بیرون کردند.

چهارشنبه ۱مرداد بعد از این واقعه، تمام فروشگاههای زندان مرکزی ارومیه که به یک مافیای چپاول تبدیل شده و عامل غارت زندانیان محروم هستند، در وحشت از خشم زندانیان، توسط کارگزاران زندان بسته شد. اوضاع در همه بندهای زندان ارومیه به‌دلیل بدرفتاریهای زندانبانان با زندانیان کماکان متشنج است.