728 x 90

وحشت آخوند جنتی از استمرار قیامها

آخوند جنتی
آخوند جنتی

آخوند جنتی عضو خبرگان ارتجاع وحشت رژیم را از استمرار قیامها به نمایش گذاشت و گفت:‌ «در فتنه ۱۸ تیر ۷۸ برخی به دنبال متزلزل کردن نظام بودند. در سال ۸۸ نیز بدترین نقشه ها توسط دشمن طراحی شد و مملکت را به آشوب کشیدند و ماهها این مردم در اضطراب به سر بردند و خیال دشمن راحت بود که این فتنهٔ حساب شده و طراحی شده، نظام اسلامی را سرنگون می کند».

وی افزود: «در سال های مختلف از جمله سال ۹۸ نیز آشوبهایی به راه افتاد. فتنه هایی که دنبال آشوب و اغتشاش و خرابی و ویرانی در کشور است». (خبرگزاری فارس(رژیم) یکشنبه ۱۲ مرداد)