728 x 90

واشنگتن پست: حمایت گسترده دو حزبی از قطعنامه ۱۱۸

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا

واشنگتن پست نوشت: حمایت گسترده دو حزبی از قطعنامه‌هایی که دولت را تشویق می‌کند مواضع سختگیرانه تری در مورد رژیم ایران داشته باشد، وجود دارد. در این قطعنامه، نمایندگان از دولت بایدن می‌خواهند که "حقوق مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد جمهوری دمکراتیک، مبنی بر جدایی دین از دولت و غیراتمی را به‌رسمیت بشناسد و در عین‌حال رژیم حاکم را در رفتارهای مخرب خود مورد حسابرسی قرار دهد" (سایت واشنگتن پست ۱۱اردیبهشت).