728 x 90

هشداری پیرامون کوه مشکلات و چالشهایی که امنیت نظام ولایت را تهدید می‌کند

قیام  آبان
قیام آبان

یک رسانه رژیم روز شنبه ۲۱فروردین در هشداری پیرامون کوه مشکلات و چالشهایی که امنیت نظام ولایت را تهدید می‌کند نوشت: کشورمان با کوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو در روست و به‌شدت دچار چالشهای سنتی‌تر در امنیت ملی و منطقه‌یی خواهیم شد. شاید یکی از آنها فوران آتش خشم ملی‌گرایی و یا عصیانهای اجتماعی در عدم توانایی دولتها در رعایت حقوق اجتماعی و یا ناتوانی در برنامه‌ریزی سهم عدالت در میان اقشار جامعه باشد.

این روزنامه با اشاره به خشم مردم از رژیم، می‌افزاید: القائاتی که از طریق اخبار و شایعات به خورد مردم داده می‌شود، زمینه افزایش حس انتقام، نفرت از سایرین و برهم خوردن را فراهم آورده است. (مستقل ۲۱فروردین)