728 x 90

مجیزگویی‌های ابلهانه قالیباف از قرارداد وطن‌فروشانه با چین

پاسدار قالیباف
پاسدار قالیباف

در اولین جلسه مجلس ارتجاع در سال۱۴۰۰ پاسدار قالیباف، ضمن مجیزگویی‌های ابلهانه از قرارداد وطن‌فروشانه با چین گفت: با امضای این سند آمریکا می‌فهمد که مناسبات بین‌المللی به ضرر آمریکا در حال تغییر است!

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع ۱۵فروردین ۱۴۰۰:

درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به‌معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. هم‌چنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین‌المللی به‌سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است.

از سوی دیگر در همین جلسه مجلس آخوندی، علی علیزاده در وحشت از اعتراضات مردمی علیه قرارداد وطن‌فروشانه، گفت: سری و محرمانه بودن قرارداد با چین بدبینی مردم را به‌دنبال دارد.

علیزاده گفت: در خصوص سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین... . بحث سری و محرمانه بودن این سند هست طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵قانون اساسی حتماً باید مجلس در جریان باشد و ما چیز سرّی و محرمانه در رابطه با روابط خارجی نباید از مردم داشته باشیم... قطعاً افکار عمومی را بدبین خواهد کرد و فضاسازیهای غربی‌ها و غربگراهای داخل کشور را در واقع دامن خواهد زد و این باعث بدبینی مردم خواهد ....شد و تصورات خیالی را در جامعه به نوعی همه‌گیر خواهد کرد

احمد علیرضا بیگی یک عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز نسبت به پیامدهای وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی بر اثر فساد حکومتی گفت: خشم و غضب از پیامدهای ناگوار حادثه افزایش قیمت بنزین، تورم لجام گسیخته، صف تحویل روغن و مرغ را نمی‌توان از نظر دور داشت.

احمد علیرضا بیگی گفت: اگر اشتباهات گذشته جبران نشود و برای تغییر شرایط موجود چاره‌اندیشی نشود خسارتی بزرگ در انتظار ما خواهد بود.

مردم در فرصت مناسب عکس‌العمل نشان خواهند داد. احساس ظلم در مردم مالباخته بورس، خشم و غضب از پیامدهای ناگوار حادثه افزایش قیمت بنزین، تورم لجام گسیخته، صف تحویل روغن و مرغ را نمی‌توان از نظر دور داشت آثار این فجایع در انتخابات پیش رو هویدا خواهد شد.