728 x 90

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن با شعار، باید برشورید و صدبار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

قم - کانون شورشی ۲۴۰

آتش زدن درب و تابلو مرکزستاد اماکن سپاه جهل و جنایت

فعالیت کانون شورشی در قم -۳۰ اردیبهشت

کرج - کانون شورشی ۴۴۴

آتش زدن تابلو مقر بسیج ضدمردمی سپاه

فعالیت کانون شورشی در کرج -۳۰ اردیبهشت

تهران

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام / باید برشورید وصدبار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت مرگ بر خامنه‌ای جلاد

زنده باد آزادی دمکراسی با مریم رجوی / تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش / مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

مریم رجوی : خامنه‌ای و روحانی مردم را به قربانگاه کرونا می فرستند جان مردم برای آنها ارزشی ندارد مرگ بر خامنه‌ای

‌مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است مرگ بر خامنه‌ای جلاد دیکتاتور، زنده باد آزادی

تهران

‌مریم رجوی: یاس و ناامیدی خواست آخوندهاست باید بر آن شورید درود بر رجوی

درود بر رجوی مرگ برخامنه‌ای کانون شورشی ۷۰۲

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای کانون شورشی ۱۷۲

‌مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است مرگ بر خامنه‌ای جلاد دیکتاتور، زنده باد آزادی

همدان

خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

اندیمشک

ویروس ولایت عامل قتل ملت مرگ بر خامنه‌ای