728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در تهران و همدان با تهاجم به حوزه جهل و جنایت رژیم

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

تهران - کانون شورشی ۷۹۰

تهاجم به درب حوزه جهل و جنایت رژیم

تهران

مریم رجوی: کانون‌های شورشی و جوانان دلیر هر روز پیام امید و شورش را به همه نوید می‌دهند

فعالیت کانون های شورشی در تهران- اول خردادماه

تهران

مرگ بر خامنه‌ای

کرونای ولایت عامل قتل ملت

همدان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی