728 x 90

عقب‌نشینی تحمیلی رژیم در برابر آژانس از ترس ماشه

آژانس انرژی اتمی
آژانس انرژی اتمی
  • سایت حکومتی رجانیوز: دولت عقب‌نشینی کرد و غرب‌گرایان با بازرسی آژانس موافقت کردند.
  • «استقبال از اعتمادسازیهای خسارت‌ساز»

رجانیوز نزدیک به پاسدار سعید جلیلی/عضو تشخیص مصلحت نظام و مهره خامنه‌ای روز ۵شهریور ۹۹ تحت عنوان «استقبال از اعتمادسازیهای خسارت‌ساز» نوشت:

«دولت عقب‌نشینی کرد و غرب‌گرایان با بازرسی آژانس موافقت کردند. سیاسی‌کاری آژانس که بعد از مرگ مشکوک آمانو و تکیه زدن دبیرکل جدید و هماهنگ با آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است موجب شد تا دولت روحانی در مقابل مطالبات آژانس کوتاه بیاید».

در این بیانیه به عقب‌نشینی عجیب دولت در خصوص ادعاهای فراقانونی آژانس اشاره شده و آمده است: «ایران به‌طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. تاریخ های مربوط به دسترسیهای آژانس و فعالیت‌های راستی‌آزمایی، مورد توافق قرار گرفته است».

  • روزنامه حکومتی وطن امروز از باند غالب نظام: بیانیه مشترک با آژانس مهر تاییدی بر تمام نگرانی‌های روزهای اخیر زد.
  • توافق بازدید از دو مرکز اتمی تکرار باج‌دهی برای حفظ جنازه برجام و یک گام خطرساز در راستای فشارهای آمریکا از کانال آژانس.

روزنامه حکومتی وطن امروز از باند غالب نظام روز ۶شهریور ۹۹ یک روز پس از انتشار بیانیه مشترک رژیم و آژانس نوشت: «متن بیانیه مشترک با آژانس مهر تاییدی بر تمام نگرانی‌های روزهای اخیر زد.

موافقت دولت روحانی با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲ سایت غیرهسته‌یی و تکرار سناریوی باج‌دهی برای حفظ جنازه برجام است.

کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگویی با العالم سخن از عقب‌نشینی‌هایی مشروط به تکرار نشدن به زبان آورد؛ سخنانی که حکایت از تکرار یک مسیر طی شده و عقب‌نشینی در برابر فشارهای آژانس داشت.

پذیرفتن بازدید آژانس از این ۲ موقعیت در تهران و شهرضا را می‌توان چراغ سبزی بر بازدیدهای توقف‌ناپذیر بعدی دانست.

بازگشت به یک خانه عقب‌تر و پذیرش بازرسی‌های ویژه آژانس، حکایت از یک گام خطرساز در راستای افزایش فشارهای آمریکا که از کانال آژانس پیگیری می‌شد، دارد».

  • رسالت آخوندی از باند غالب: گروسی بخشی از پازل «مهار حداکثری جمهوری اسلامی» است.
  • اعتماد به آژانس خطای راهبردی است.

رسالت آخوندی رسانه دیگر باند غالب نیز روز ۶شهریور نوشت:

«اعتماد به آژانس خطایی راهبردی محسوب می‌شود. بازرسی نامحدود از اماکن نظامی، یکی از خواسته‌های مشترک آمریکا و اروپا بوده و حتی دموکراتها نیز قصد دارند در صورت پیروزی در انتخابات، از طریق گروسی و دیگر سران آژانس، این خواسته را پیگیری کنند. اساساً گروسی بخشی از پازل مهار حداکثری ایران قدرتمند محسوب می‌شود».