728 x 90

شورشگران پیروزی می‌سازند - مسعود رجوی

پیام مسعود رجوی
پیام مسعود رجوی

مسعود رجوی:

سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش

در میدان فدا و مجاهدت نوشته می‌شود

کس نخارد پشت ما

شورشگران پیروزی می‌سازند