728 x 90

در شهرهای میهن با کانون‌های شورشی- می‌توان و باید این وطن را از یوغ آخوندها رها کرد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان-کانون شورشی۳۲۰

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی شورش و قیام

تهران

‌مریم رجوی: ایران را پس می‌گیریم و این زیباترین وطن را دوباره می سازیم

تهران

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

مریم رجوی: می‌توان و باید این وطن را از یوغ آخوندها رها کرد - مریم رجوی امید مردم ایران برای فردای بهتر

زابل

ایران مریم آزادی

گرگان

تماشای برنامه کهکشان - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - کانون شورشی۲۲۲ حاضر حاضر حاضر - پیروزی از آن ماست فردای آزاد ایران از آن ماست زنده باد ایران و ایرانی درود درود درود - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی حاضر حاضر حاضر

کیش (هرمزگان)

تماشای برنامه کهکشان

شیراز

با درود فراوان به سازمان پراقتدار مجاهدین خلق خواستم از مردم آلبانی به‌خاطر اخراج تروریستهای رژیم ایران و پذیرش مقاومت ایران تشکر کنم

تهران

مریم رجوی: تعهد ما اعاده تمام حقوق بر باد رفته مردم است

مریم رجوی: این رژیم را سرنگون می‌کنیم و ایران را پس می‌گیریم

مریم رجوی: آخوندها هیچ راه‌حلی ندارند و تمامیت رژیم محکوم به فنا و سرنگونی است

تهران

مریم رجوی: امروز رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است

مریم رجوی: ما برآنیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران نوین جایگزین کنیم

مریم رجوی: تعهد ما اعاده تمام حقوق بر باد رفته مردم است

کرج

مریم رجوی: این رژیم را سرنگون می‌کنیم و ایران را پس می‌گیریم

شیراز

مریم رجوی: امروز رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونیست

مریم رجوی: این رژیم را سرنگون می سازیم و ایران عزیز را پس می‌گیریم

همدان

مسعود رجوی: حرف یکی بیش نیست شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده کانون شورشی ۲۵۸

تهران

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می سازند

تهران

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی قیام

گرگان

ایران آزاد با مریم رجوی - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی

سمنان

‌مرگ بر اصل ولایت فقیه