728 x 90

شعارنویسی در شهرهای میهن - ایران را از چنگ آخوندها در می‌آوریم

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

‌مسعود رجوی: ایران را از چنگ آخوندها در می‌آوریم

مریم رجوی: با قیام و کانون‌های شورشی ایران آزاد می‌شود

مسعود رجوی: برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

مسعود رجوی: سرنوشت را در میدان عمل خلق و فرزندان رشید و شورشگرش می‌نویسند

مریم رجوی: مردم و قیام‌کنندگان ایران تصمیم گرفته‌اند سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی را واژگون کنند

مسعود رجوی: برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید

زاهدان

مسعود رجوی: تنها ره رهایی آتش جواب آتش، باید صدبار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم

رامسر

‌می‌توان و باید رژیم آخوندی را سرنگون کند

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان آماده انفجار و شورش و قیام‌اند

برای سرنگونی رژیم آخوندی بپا خیزید

کرمان

‌برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

جهرم

مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجوی