728 x 90

بر روی دیوار شهرها: جوانان میهن به کانون‌های شورشی به‌پیوندید - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی - انحلال پاسداران با آتش دلیران - سرنگونی نظام آخوندی با کانون‌های شورشی

ارتش گرسنگان آماده شورشی و قیام

تهران

مسعود رجوی: به جوانان میهن: در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شود.

ورامین

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.

تهران

مسعود رجوی: انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران است.

تهران

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید.

اهواز

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی - جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید - تنها ره رهایی آتش جواب آتش - مرگ بر خامنه‌ای زنده باد ارتش آزادی - ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام.

تبریز

مرگ بر خامنه‌ای - درود بر رجوی

کرمان

مرگ بر خامنه‌ای ...

گرگان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی - خامنه‌ای مرگت فرا رسیده