728 x 90

بر روی دیوارهای شهر: مریم رجوی امید مردم ایران برای فردای بهتر - مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اسفراین

مریم رجوی: ما برآنیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران‌زمین جایگزین کنیم

کرمانشاه

مریم رجوی نوید رهایی ایران فردا - مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی

تهران

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی - مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی

شهریار

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی

اراک

مریم رجوی فریاد دادخواهی عدالت و آزادی

تهران

مریم رجوی امید مردم ایران برای فردای بهتر

کرج

گرامی باد ۳۰مهر سالروز انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران برای سرنـگونی

مشهد

مریم رجوی نماد روشن ایران آزاد فردا

تهران

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

مشهد

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

بندرعباس

شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی

اصفهان

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

کرج

دموکراسی آزادی با مریم رجوی کانون شورشی ۲۲۴

تهران

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

همدان

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

زاهدان

ایران آزاد با مریم رجوی