728 x 90

روزنامهٔ ایتالیایی کوریره دلا سرا: رژیم به‌صدها نفر در خیابانهای زاهدان شلیک می‌کند

تظاهرات در سالگرد جمعه خونین زاهدان
تظاهرات در سالگرد جمعه خونین زاهدان

کوریره دلا سرا در ایتالیا در گزارشی دربارهٔ قیام مردم زاهدان در سالگرد جمعهٔ خونین و مجروح‌شدن دهها نفر بر اثر تیراندازی مزدوران رژیم، می‌نویسد: «یک سال پیش، بیش از یک‌صد غیرنظامی توسط رژیم کشته شدند که رکورد کشته‌شدن (مردم) در یک روز از اعتراضات پس از کشته‌شدن مهسا امینی، است.

مردم زاهدان جمعه هر هفته بعد از نماز، جمع می‌شدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند و هر چه بیشتر مقاومت می‌کنند، رژیم هم بیشتر سلاحهای خود را پر می‌کند و وحشی می‌شود. این البته پاسخی است که در سیستان و بلوچستان کم جواب می‌دهد و روز جمعه (مردم) نه‌تنها برای پایان رژیم (شعار دادند)، بلکه بلندتر فریاد می‌زدند: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه و چه رهبر.

این منطقه حتی در سال‌های (حکومت) شاه یکی از اهداف اصلی سرکوب (نظام) سلطنتی همراه با کردها و همهٔ قومیت‌های کشور و مخالفان بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/20ed76d9-fcde-469f-8d43-db88dccabea9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات