728 x 90

دیوار شهرهای میهن با شعارهای آتش جواب اعدام و ‌شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، مزین شد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان

مسعود رجوی به جوانان میهن: در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید انحلال سپاه پاسداران

بپا خیزیم و انتقام خون نوید و نویدها را می‌گیریم - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای

نکا

مسعود رجوی به جوانان میهن: در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید

برادر مسعود پیامت دریافت شد ما آماده‌ایم حاضر حاضر حاضر

زنجان

آتش جواب اعدام - برادر پیامت به جوانان میهن برای مسلح شدن را شنیدم و برای دفاع از خلق در زنجیر حاضر حاضر حاضر

رشت

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید کانون شورشی ۵۶۴

تهران

در برابر اعدام نوید و برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید مسعود رجوی پاسخ ما: حاضر حاضر حاضر کانون ۴۴۱ - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

مشهد

‌شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

همدان

‌شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

تهران

تنها با شورشی اعدامها متوقف می‌شود - برای انتقام خون نوید قیام کنید

اراک

‌شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده مهر