728 x 90

درخواست نمایندگان ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان برای متوقف‌کردن فعالیت‌های حزب‌الله

ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان
ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان

نمایندگان ایالت بادن ـ وورتمبرگ آلمان خواهان افشای تمامی فعالیت‌های حزب‌الله لبنان در این کشور توسط دولت مرکزی و سرویس اطلاعاتی آلمان شدند.
این در حالی است که به‌دنبال انفجار مهیب بیروت که به کشته و زخمی شدن صدها نفر و ویرانی بخش وسیعی از این شهر شد نمایندگانی از حزب لیبرال‌های آزاده نیز خواستار برملا کردن کامل اقدامات حزب‌الله در انبارسازی نیترات آمونیوم در ایالت آنها شدند.
ساوند رولکیه نماینده حزب لیبرال‌های آزاده در پارلمان از ایالت بادن-وورتمبرگ گفت: «ما از اقدامات دولت نگران هستیم. پارلمان و مردم از این اقدامات حزب‌الله در اینجا اطلاع نداشتند و از میزان خطر این امر آگاه نبودند ولی ما اکنون می‌خواهیم از تمامی موضوع اطلاع یابیم زیرا می‌دانیم که آنچه در بیروت شاهد وقوعش بودیم، بیانگر خطر زیاد نیترات آمونیوم است و زمانی که حزب‌الله مالک این مقدار ماده باشد، قطعاً خطرناک است لذا خواستار اطلاعات در این خصوص هستیم».
ساوند رولکیه در این رابطه افزود: «تأثیر حزب‌الله از طریق حساب‌های بانکی که باید مسدود گردند نیز وجود دارد.
به همین دلیل باید سرویس اطلاعاتی را وادار به حرکت در راستای بررسی فعالیت‌های حزب‌الله در بادن فورتمبرگ کنیم. برای ما مفهوم نیست که چرا دولت فعالیت‌های حزب‌الله را متوقف نکرده است».