728 x 90

دادگاه بلژیک – آنتورپ، برملاشدن اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدوران نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم توسط وزارت اطلاعات

دادگاه بلژیک - آنتورپ - برملاشدن اسناد و مدارک جرم
دادگاه بلژیک - آنتورپ - برملاشدن اسناد و مدارک جرم

دادگاه بلژیک - آنتورپ

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی

برملا شدن اسناد و مدارک جرم

سفرهای مزدور نعامی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم توسط وزارت اطلاعات

در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۷

نعامی حداقل ۱۲بار به ایران رفته است

برخی از این سفرها همزمان با سفر اسدی به ایران

بوده است

سعدونی در ۵سفر به ایران همراه نعامی بوده است

علاوه بر این ۵سفر

سعدونی سفرهای جداگانه‌یی به ایران داشته است

مزدوران در این سفرها مستقیماً توسط دژخیمان وزارت اطلاعات

توجیه شده و دوره‌های آموزش اطلاعاتی- تروریستی دیده‌اند

دو ماه و نیم قبل از گردهمایی بزرگ مقاومت

مزدور نعامی در ۶آوریل۲۰۱۸ همزمان با حضور اسدی در ایران

در یک سفر فوری و چهار روزه از طریق کویت به ایران رفت

اسناد نشان‌دهنده آن است که مزدور نعامی بعد از دریافت پاسپورت ایرانی از سفارت رژیم در بلژیک در سال۲۰۱۰، سفرهای متعددی در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ به ایران داشته تا مستقیماً توسط دژخیمان وزارت اطلاعات توجیه شود و دوره‌های آموزش اطلاعاتی- تروریستی ببیند.

بخشی از این سفرها در پاسپورت ایرانی وی ثبت شده و بخشی ثبت نشده است.

بر اساس اسناد از سال۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ وی حداقل ۱۲سفر به ایران داشته است. سال۲۰۱۰ دو سفر، سال۲۰۱۱ یک سفر، سال۲۰۱۳ جمعاً چهار سفر به مدت ۱۳۲روز، سال۲۰۱۴ یک سفر، سال۲۰۱۵ دو سفر، سال۲۰۱۷ دو سفر و سال۲۰۱۸ یک سفر به ایران داشته است.

شواهد زیادی حاکی از سفرهای بیشتر نعامی به ایران است. در ۵سفر نعامی، مزدور سعدونی نیز او را همراهی کرده است.

سعدونی علاوه بر این ۵سفر، خودش سفرهای جداگانه‌ای به ایران داشته است

۱-در سوم سپتامبر۲۰۱۰ هر دو مزدور با بلیط ماهان ایر از دوسلدروف به تهران- مهرآباد – اهواز به ایران سفر کرده‌اند و یک ماه بعد در دوم اکتبر۲۰۱۰ با ایران‌ایر بازگشته‌اند.

دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم

۲-در تاریخ ۲۶/دسامبر/۲۰۱۰ (۵/دی/۱۳۸۹) مطابق مهرهایی که در صفحه ۴۰ پاسپورت اول نعامی هست وی به تهران فرودگاه خمینی و از آنجا به اهواز رفته و ۱۸ روزبعد ۱۳/ژانویه/۲۰۱۱ (۲۳/دی/۱۳۸۹) برگشته است.

۳-در ۲۹/آذر/۱۳۹۰ نعامی به همراه سعدونی با ایران‌ایر از فرودگاه کلن -بن به تهران و اهواز رفته و حدود یک ماه بعد در ۳۰/دی/۱۳۹۰ برگشته‌اند. مدت سفر یک ماه بوده. مطابق مهرهای پاسپورت نعامی و بلیطها را ملاحظه می‌کنید.

دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم

۴-در ۱۰مارس۲۰۱۳ نعامی از دوسلدروف به تهران و اهواز رفته و سه هفته بعد در ۳۱مارس بر می‌گردد.

۵-سه ماه بعد در ۱۳ژوئن ۲۰۱۳نعامی به همراه سعدونی با هواپیمایی ترکیه از هلند از طریق استانبول به تهران و از آنجا به اهواز رفته و بعد از ۲۰روز در ۴ژوییه برگشته‌اند که در صفحه ۱۰ پاسپورت نعامی منعکس است.

دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم

۶-در ۱۸اوت۲۰۱۳ نعامی به شیراز رفته و یک ماه و نیم بعد در ۲۹سپتامبر برگشته که در صفحه ۳۹ پاسپورت ایرانی او منعکس است.

۷-در ۱۴نوامبر۲۰۱۳ نعامی از آمستردام به تهران و از آنجا به اهواز رفته و ۱۷روز بعد در اول دسامبر بر می‌گردد که در صفحه ۱۰ پاسپورت ایرانی او منعکس است. سعدونی سه روز بعد یعنی ۱۷نوامبر به ایران رفته و باهم برگشته‌اند.

۸-در ۱۶اوت۲۰۱۴ طبق مهرهای صفحه ۷ پاسپورت ایرانی نعامی وی از طریق بروکسل به تهران رفته و پس از ۴۲روز در ۲۸سپتامبر ۲۰۱۴ بازگشته است.

۹-نعامی و سعدونی در نوامبر ۲۰۱۵ به ایران رفته‌اند اما این سفر در پاسپورت نعامی منعکس نیست. اما در پاسپورت ایرانی سعدونی مهر خورده است.

۱۰-در ۶آوریل۲۰۱۷ نعامی از بروکسل با هواپیمایی کا ال ام به آمستردام و از آنجا به تهران فرودگاه خمینی رفته و دوازده روز بعد در ۱۸آوریل بر می‌گردد که در پاسپورت ایرانی او منعکس است.

۱۱-در دوم نوامبر ۲۰۱۷ نعامی به فرودگاه خمینی در تهران وارد شده و ۱۲روز بعد در ۱۴نوامبر بر می‌گردد که در صفحه ۴۰ پاسپورت ایرانی او منعکس است.

۱۲-نعامی ۶آوریل ۲۰۱۸ در یک سفر فوری به کویت رفته و از آنجا به آبادان رفته و سه‌شنبه ۱۰آوریل بر می‌گردد و به علیرضا جمیلی اطلاع می‌دهد که از ایران برگشته است. این سفر همزمان با سفر اسدالله اسدی به ایران بوده که از تاریخ ۲۸مارس ۲۰۱۸ تا ۲۴آوریل ۲۰۱۸ در ایران بوده است.

نعامی به علیرضا جمیلی ۷آوریل: کویت آمدم، سه‌شنبه بر می‌گردم بلژیک، جمعه برایت نوشتم دارم میرم.

نعامی به جمیلی ۸آوریل: آمدم الاحمدی (کویت). از اینجا هم می‌روم آبادان. سه‌شنبه میام آمستردام.

نعامی به جمیلی۱۰ آوریل: من برگشتم.

دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم

مهرهای داخل پاسپورت ایرانی دوم نسیمه نعامی به ترتیب زیر است:

دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم دادگاه بلژیک - آنتورپ - اسناد و مدارک جرم - سفرهای مزدور نعامی و سعدونی به ایران برای آموزش جاسوسی و تروریسم