728 x 90

خامنه‌ای و روحانی در نمایش بازی با جان انسان‌ها

خامنه‌ای بعد از ۳ماه تأخیر و بیش از چهل هزار قربانی، گفت:

خامنه‌ای: «عرض تسلیت به همه مصیبت‌دیدگانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند».

خامنه‌ای ۳ماه گفت هیچ خبری نیست و روحانی به سفیدنمایی پرداخت. ۳ماه آخوند شیاد روحانی گفت تختها خالی، امکانات عالی و اوضاع کاملاً عادی است اما روز ۲۱اردیبهشت او هم در وحشت از عمق فاجعه، اظهار ترس و نگرانی کرد: «مشکل عظیم و بزرگی است». (روحانی ۲۰اردیبهشت)

نگاهی به یک پرده از نمایش بازی جنایتکاران

بازی با جان انسان:

خامنه‌ای ۱۳اسفند ۹۸: «این بلا به‌نظر ما بلای آن‌چنان بزرگی نیست».

روحانی ۲۰اردیبهشت ۹۹: «مشکل عظیم و بزرگی است».

خامنه‌ای ۱۳اسفند ۹۸: «خیلی هم بزرگش نکنیم مسأله را».

روحانی ۲۰اردیبهشت ۹۹: «کرونا از آن مسایل مهمی بود که با آن مواجه شدیم».

خامنه‌ای ۱۳اسفند ۹۸: «انشاءالله خیلی طولانی نخواهد بود».

روحانی ۲۰اردیبهشت ۹۹: «پایان آن هم برای ما روشن نیست».

خامنه‌ای ۱۳اسفند ۹۸: «رخت برمی‌بندد و می‌رود».

روحانی ۲۰اردیبهشت ۹۹: «در انتظار پیک دیگری هم باید باشیم».

خامنه‌ای ۱۳اسفند ۹۸: «یک چیز فوق‌العاده نیست».

روحانی ۲۰اردیبهشت ۹۹: «این مشکل هم اداره‌اش آسان نیست».

و سرانجام پس از ۳ماه کشتار مردم در میدان مین کرونا و بیش از ۴۰هزار قربانی آخوند سنگدل از میزان قربانیان اظهار رضایت کرد: «اجازه ندادیم دوگانه‌ٔ نان و جان راه بیفتد و امروز نیز آمار و ارقام کشور در قضیه کرونا قابل‌قبول است».

مسعود رجوی: «تف به ریش و ریشهٔ آخوند شیاد برجهیده از زیرقبای ولایت دجال و ضدبشر. اف لکم و لما تعبدون». (آیه ۶۷ سوره انبیا در قرآن - ابراهیم بت‌شکن خطاب به آخوندهای بتکده ولایت)