728 x 90

تهدید دستفروشان شهرک صدرای شیراز: رأی ندهید از کار محروم می‌شوید

نه به انتخابات قلابی
نه به انتخابات قلابی

شهرداری رژیم در شهرک صدرای شیراز از کسبه دستفروش صدرا خواسته که در سیرک انتخابات شرکت کرده و رأی بدهند. شهرداری رژیم در شهرک صدرای شیراز هم‌چنین دستفروشان را تهدید کرده است که در صورت شرکت نکردن در سیرک انتخابات، محل کسب آنها را خواهد گرفت و با بیکاری مواجه خواهند شد. (مجاهدین ۱۹خرداد)

تهدید در شهرک صدرای شیراز