728 x 90

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در حمایت از مقاومت ایران و همبستگی با قیام مردم بپا خاسته میهن در آمریکا، کانادا، اروپا

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتوی کانادا
تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتوی کانادا

هواداران مقاومت، ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها در کشورهای آمریکا،‌ کانادا، اروپا، در حمایت از مقاومت ایران و همبستگی با قیام مردم بپاخاسته میهن سلسله تظاهراتی را برگزار کردند.

واشنگتن - آمریکا

ایرانیان آزاده در واشنگتن با تجمع در مقابل کاخ سفید و در دست گرفتن  پرچمهای شیر و خورشیدنشان ایران  حمایت و همبستگی خود را با قیام مردم و مقاومت ایران به نمایش گذاشتند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن

تظاهرات ایرانیان آزاده در واشنگتن

 

تورنتو – کانادا

اشرف نشانها در تورنتو با در دست گرفتن پرچمهای ایران و آرم سازمان مجاهدین به تظاهرات پرداختند. آنها بر روی پلاکارد سفید رنگی نوشته بودند ما از قیام مردم ایران حمایت می‌کنیم. در پلاکاردی دیگر نوشته شده بود حکومت آخوندی سرنگون سرنگون.

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در تورنتو کانادا

 

اتاوا – کانادا

ایرانیان آزاده در اتاوا در مقابل پارلمان کانادا تجمع کردند و اعتراض خود علیه رژیم آخوندی را نشان دادند. 

تظاهرات ایرانیان آزاده در اوتاوا - کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در اوتاوا - کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در اوتاوا - کانادا

تظاهرات ایرانیان آزاده در اوتاوا - کانادا

 

استکهلم – سوئد

هواداران مقاومت ایران در استکهلم با تجمع در مقابل پارلمان این کشور حمایت خود را از مقاومت  و قیام مردم ایران به نمایش گذاشتند.

اشرف نشانها لباسهای زردرنگی که تصاویری از خانم مریم رجوی بر آن نقش بسته بود به تن داشتند. آنها علیه روحانی و ظریف شعار می‌دادند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم -مقابل پارلمان سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم -مقابل پارلمان سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم -مقابل پارلمان سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم -مقابل پارلمان سوئد

 

یوتوبوری – سوئد

در یوتوبوری ایرانیان و دوستان مقاومت ایران با برگزاری تظاهرات و سر دادن شعارهایی از مقاومت ایران و قیام مردم محروم ایران‌  حمایت کردند. آنها در پلاکاردی نوشته بودند «حمایت از آزادی و دموکراسی با مریم رجوی». همچنین نوشتند «خواست مردم ایران سرنگونی».

تظاهرات ایرانیان آزاده در یوتوبری-سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در یوتوبری-سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در یوتوبری-سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در یوتوبری-سوئد

 

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو - سوئد

تظاهرات ایرانیان آزاده در مالمو - سوئد

 

تظاهرات ایرانیان در وین - اتریش

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین - اتریش

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین - اتریش

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین - اتریش

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین - اتریش