728 x 90

تحریم انتخابات قلابی، رأی ما سرنگونی، آری به جمهوری دموکراتیک

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

مسعود رجوی: سرنوشت ایران نه در صندوق رأی آخوندها بلکه با قیام فرزندان رشیدش نوشته می‌شود. شورشگران پیروزی می‌سازند

مشهد

نه به حکومت دینی آری به جمهوری دموکراتیک. مسعود رجوی

کرمانشاه

تحریم سراسری انتخابات قلابی نه بزرگ دیگری از خلق اسیر به دیکتاتوری ولایت فقیه دزد بزرگ حاکمیت و رأی جمهور مردم ایران

اصفهان

مریم رجوی: شعبده‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری از نظر مردم ایران ذره‌یی مشروعیت ندارد

مریم رجوی: تحریم سراسری این انتخابات توسط مردم ایران آن روی سکه قیامهای مردم است

مریم رجوی: تحریم سراسری انتخابات پاسخی به قاتلان ۱۵۰۰شهید به خون خفته آبان است

مریم رجوی: شعبده‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری از نظر مردم ایران ذره‌یی مشروعیت ندارد

کرمان

مسعود رجوی: رأی ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

تهران

سال۱۴۰۰ نحوست آخوندا بدر با تحریم سراسری انتخابات. رأی ما سرنگونی، آری به جمهوری دموکراتیک

مشهد

تحریم انتخابات وظیفه میهنی است

رشت

تحریم نمایشی انتخابات یک وظیفه میهنی است

رای ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

سنقر

تو دیکتاتور من آرش آتش = آتش

کرج

رای من سرنگونی

تهران

رای ما جمهوری دموکراتیک - رأی ما سرنگونی