728 x 90

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران از مقابل قوه قضاییه رژیم به سمت میدان ولی عصر + فیلم و عکس

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین تهران دوشنبه ۱۵بهمن‌ماه از مقابل قوه قضاییه رژیم آخوندی به سمت میدان ولی عصر با شعار:

به ما خیانت کردن دادگاهی تشکیل نشد
نقض امانت کردن دادگاهی تشکیل نشد
قانون تو کشور ما چرا اجرا نمیشه
چه دستهایی تو کاره مجلس ما تو خوابه
محکمه عدالت این است پیام ملت
ای هموطن بهوش باش مجوزا فریبه

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع و راهپیمایی غارت‌شدگان کاسپین در تهران