728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه اصفهان + فیلم

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه ۹ دیماه
تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه ۹ دیماه

خیزش کشاورزان کارد به استخوان رسیده ورزنه اصفهان روز یکشنبه ۹دیماه با شعار «حقآبه را اگر ندید تن به‌ شهادت می‌دهیم» ادامه دارد.

کشاورزان شعار می دادند:

می ایستیم می جنگیم-حقومنو پس می گیریم

می ایستیم می میریم ذلت نمی پذیریم

همشهری با غیرت اتحاد اتحاد

بازاری با غیرت اتحاد اتحاد

ورزنه.تظاهرات کشاورزان با شعار می ایستیم می جنگیم حقمونو می گیریم

ورزنه.تظاهرات کشاورزان با شعار ما آبروی دشمن زاینده رود را می بریم 

ورزنه.تظاهرات کشاورزان با شعار همشهری باغیرت اتحاد اتحاد بازاری با غیرت اتحاد اتحاد

ورزنه تظاهران کشاورزان باشعار ای مردم ستمکش اتحاد اتحاد و شعارهای دیگر

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات