728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان با شعار نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان
تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان

روز شنبه ۲۷دی، کشاورزان شرق اصفهان برای پیگیری حق‌آبه خود در فلکه خوراسگان دست به تجمع اعتراضی زدند.

قابل ذکر است به‌دلیل برداشت بی‌رویه آب برای پروژه‌های سپاه، کشاورزان محروم آب مورد نیاز برای کشاورزی که منبع تأمین حداقل‌های زندگی‌شان است را، ندارند.

کشاورزان در اعتراض به محقق نشدن وعده کارگزاران رژیم، تجمع کردند و علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شعار دادند

افکت:

کشاورز از وعده‌ها بیزار است- اگر مسئول ندارین برین قبرس بیارین

نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب