728 x 90

تجمع اعتراضی کادر درمان بدون سهمیه طرحی و ۸۹روزه در مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی کادر درمان بدون سهمیه طرحی و ۸۹روزه در مقابل مجلس ارتجاع
تجمع اعتراضی کادر درمان بدون سهمیه طرحی و ۸۹روزه در مقابل مجلس ارتجاع

جمعی از کادر درمان بدون سهمیه طرحی و ۸۹روزه روز یکشنبه سوم بهمن‌ماه مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها درخواست تبدیل وضعیت خود را دارند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/754c5312-4ce4-4538-96f2-5cd5533d1e66"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات