728 x 90

تجمع اعتراضی دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس ارتجاع و اعتصاب رانندگان تاکسی سبزوار

تجمع اعتراضی دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس ارتجاع
تجمع اعتراضی دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس ارتجاع

روز چهارشنبه ۱۵مردادماه، جمعی از دانش آموختگان حقوق در تهران در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند. دانش آموختگان حقوق در این تجمع خواستار حذف ظرفیت از آزمون وکالت شدند.

اعتصاب رانندگان تاکسی سبزوار

در پی اعتراضات رانندگان تاکسی در مشهد ودر بابل، رانندگان تاکسی سبزوار نیزپنجشنبه ۱۶مرداد دست به اعتراض زده و از بی اعتنایی مسئولین شاکی هستند. انها هم احساس میکنند از یاد رفته اند.

-اعتصاب رانندگان تاکسی سبز وار

-اعتصاب رانندگان تاکسی سبز وار