728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه و تبریز + فیلم

دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه روز دوشنبه ۲۴اردیبهشت در اعتراض به پولی شدن دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان معترض شعار می‌دادند:

دانشجو بیکاره پول از کجا بیاره

خواسته‌ی زحمتکشان، آموزش رایگان

تلاش مسئولان، سرکوب دانشجویان

در تبریز نیز دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در اعتراض به کاهش سنوات تحصیلی و رفاهی تجمع کردند.

دانشجویان تراکتهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: آموزش رایگان حق همه ماست.