728 x 90

به‌آتش کشیدن مراکز سرکوب و جهل و نمادهای فریب رژیم آخوندی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

اصفهان - تهران

شهرکرد - شاهرود - تبریز - مشهد - شیراز - کرج - بندرعباس

زاهدان - زابل - اردبیل - نیشابور - ایرانشهر - جهرم - قم

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات