728 x 90

استمرار تجمع شبانه کشاورزان و مردم اصفهان در بستر زاینده رود

تجمع شبانه کشاورزان در زاینده رود اصفهان
تجمع شبانه کشاورزان در زاینده رود اصفهان

چهارشنبه شب سوم آذر جمع زیادی از کشاورزان و مردم اصفهان در بستر زاینده رود ماندند و کماکان خواستار دائمی شدن زاینده رود هستند.

سخنان یک خانم اصفهانی خطاب به حاکمیت: نمی‌توانید میان مردم تفرقه بیندازید!

‌می‌خواهند ما را با تفرقه از بین ببرید نه ما هستیم. ما مردم اصفهان پشت هم هستیم. ‌برادران شهرکرد هم پشت ما هستند. ‌برادران خوزستانی پشت ما هستند. ‌هم‌چنین مردم یزد. به این باید برسیم که همه باید در برابر مافیای آب باهم بایستیم.

 

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ 

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ - 0

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ - 1

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ - 2

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ - 3

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ - 4

زاینده رود اصفهان - حضور مردم در همراهی و حمایت از کشاورزان متحصن ساعت ۲۳ - 5
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/11ac89bf-7666-4b7c-834e-461e419bdec3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات