728 x 90

ابراز وحشت سرکرده نیروی انتظامی از اعتراضهای پساکرونایی

زباله‌گردی بر اثر گسترش فقر در خیابانهای شهرهای ایران
زباله‌گردی بر اثر گسترش فقر در خیابانهای شهرهای ایران

پاسدر اشتری سرکرده نیروی انتظامی رژیم در جلسه با اصطلاح ستاد مبارزه با کرونای رژیم در شبکه خبر۱۳فروردین گفت: یک مشکلی که ما داریم الآن واقعاً کسانی هستند باید از خانه بیایند بیرون برای امرار معاش همان روزشان.

اینها واقعاً هم از قشر ضعیف جامعه هستند. اینها اگر این حالت بماند ممکن است یک تبعات آسیبهای بعدی ما داشته باشیم و بعد از پسا کرونا یک اتفاقات بیفتد.