728 x 90

-

اعدام یک زندانی در زندان بهبهان

-

اعدام ابزار حاکمیت رژیم  منحوس آخوندی - آرشیو
اعدام ابزار حاکمیت رژیم منحوس آخوندی - آرشیو
رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان بهبهان بدار آویخت. وی سعید - ث، 30ساله، معرفی شده است.