728 x 90

شهيدان قيام,

وحشت رژیم از تحویل پیکرهای شهیدان قهرمان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی

-

مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی
مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی
رژیم جنایتکار آخوندی از تحویل دادن پیکر شهیدان قهرمان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی به خانواده‌هایشان ممانعت به‌عمل می‌آورد.

براساس گزارش دریافتی؛ خانواده جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی که برای تحویل جسد وی به زندان اوین و ارگانهای مربوطه مراجعه کرده‌اند، با کارشکنی دژخیمان در این زمینه مواجه شده‌اند و آنها را به همدیگر پاس می‌دهند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a5331b65-3228-4d18-af2a-1b7b54f882ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات