728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

معلم زندانی، با غل و زنجیر در بیمارستان

-

مهندس هاشم خواستار، معلم در مشهد
مهندس هاشم خواستار، معلم در مشهد
لطفا به این عکس خوب نگاه کنید: دست و پایش در غل و زنجیر
می‌توانید حدس بزنید که این مجرم خطرناک که حتی در بیمارستان نیز این‌گونه به زنجیر کشیده شده است، کیست و جرمش چیست؟!
نام متهم: مهندس هاشم خواستار،
سن: ۵۷سال
محل زندگی: مشهد،
شغل: معلم.

اتهام: ؟! بله او یک معلم است و موی خود را در راه آگاهی‌بخشی به جامعه‌ای که به آن تعلق دارد این‌گونه سفید کرده است.
همسر هاشم خواستار می گوید: … و او را الآن با زنجیر و پابند به تخت بسته‌اند، فقط اتاق عمل زنجیر را از پایشان باز کردند آن هم کلید را پیدا نمی کردند تا بعد از یک ساعت زنجیر را باز کردند و دوباره تا بهوش نیامده زنجیر را به پایشان قفل کردند.