728 x 90

بحران بنزين,

نرخ بنزین به ۵۰۰تومان رسید

-

صفهای طویل در برابر پمپ بنزینها
صفهای طویل در برابر پمپ بنزینها
بنا‌به گزارشهای دریافتی با شلوغتر شدن روزافزون جایگاههای عرضه بنزین؛ قیمت بنزین در بازار آزاد در تهران به لیتری ۵۰۰تومان رسید.
بنا‌به این گزارش عده‌ای در اطراف جایگاههای پمپ‌بنزین اقدام به فروش بنزین نرخ آزاد با لیتری ۵۰۰ تومان بدون صف می‌کنند.
مردم به این وضعیت معترض بوده و می‌گویند: دولت حتی نمی‌تواند روی نرخ بنزین و ارایه آن کنترل داشته باشد و سبب بوجود آمدن چنین کسبهای کاذبی می‌شود و فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات