728 x 90

انتخابات عراق,

سلمان الجمیلی: تیر خلاص به روند سیاسی شلیک شده است

-

سلمان جمیلی
سلمان جمیلی
سلمان الجمیلی، از لیست العراقیه گفت: انحراف خطرناکی در روند سیاسی ایجاد شده است. تیر خلاص به روند سیاسی شلیک شده به‌نحوی که عراق به گرداب قبل از سال 2003برمی‌گردد…
وی که با تلویزیون الجزیره مصاحبه می‌کرد، افزود، از نظر ما روند سیاسی و دموکراتیک در خطر است و انحراف روشن شده است. ما در جهت نظامی حرکت می‌کنیم که با تمامی وسایل قدرت را در انحصار خود گرفته است حتی اگر این شیوه‌ها به نظر قانونی و براساس ابزارهای مشخصی است، اما ما احساس می‌کنیم که روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت امکان ندارد که در سایه چنین دولتی انجام گیرد.
 این دولت نمی‌خواهد که قدرت را از دست بدهد. این امر باعث شده است که لیست العراقیه گزینه مراجعه به جامعه جهانی را انتخاب کند تا مسئولیت خود را برعهده بگیرد.

سلمان الجمیلی هم‌چنین گفت، ما در کریدورهای سیاسی می‌شنویم که بسیج دستگیریها و بسیج کار بر روی بسیاری از کاندیداهای لیست العراقیه به‌خاطر متهم کردن آنان به تروریسم از طریق خبرچین سری جریان دارد.

وی افزود، همه گزینه‌ها برای ما مطرح است. اما همه گزینه‌های سیاسی را اجرا می‌کنیم تا همه کسانی را که تلاش می‌کنند در روند سیاسی و روند دموکراتیک کودتا کنند در احراج قرار دهیم و برای جهان در تمامیت آن روشن کنیم…