728 x 90

-

اعدام سه زندانی در زندان خورین ورامین

-

اعدام ابراز بقای رژیم پلید آخوندی
اعدام ابراز بقای رژیم پلید آخوندی
رژیم آخوندی سه زندانی را در ساعت 8 صبح روز دوشنبه در زندان خورین ورامین به‌دار آویخت.
جعفرزاده، سرپرست جنایتکار دادسرای امور جنایی تهران گفت: این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد و صبح دوشنبه با حضور قاضی واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی اجرا شد.