728 x 90

-

تاییدحکم 10سال زندان و تبعید برای دانشجوی زندانی حسن طرلانی

-

ایران- زندانی بزرگ
ایران- زندانی بزرگ
براساس گزارش رسیده، حکم دانشجوی زندانی حسن طرلانی توسط دیوان عالی آخوندها مورد تایید قرار گرفت.
وی به 10سال زندان و تبعید به زندان مرکزی کرمان محکوم شده است.
سلیمی رئیس جنایتکار شعبه 31 دیوان عالی آخوندها، بدون حضور زندانی سیاسی حسن ترلانی و حق داشتن وکیل این حکم را مورد تایید قرار داد و در جواب اعتراض پدرش به این حکم غیرانسانی گفت؛ ما در حق فرزندتان ارفاق کردیم او محارب است و باید اعدام می‌شد. همه خانوادتان اینکاره بودید، پدر بزرگش اعدام شده، تو، خطاب به پدرش زندانی سیاسی دهه60 بودی، مادر و برادرش در قرارگاه اشرف در عراق هستند.