728 x 90

مراجع عليه خامنه اي,شقه نظام,

منتظری با رد دعاوی ولی‌فقیه ارتجاع گفت: اعترافات متهم حتی بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست

-

حسینعلی منتظری
حسینعلی منتظری
منتظری دعاوی ولی‌فقیه ارتجاع مبنی بر اینکه پخش اعتراف زندانی علیه خودش از تلویزیون قابل قبول است، را رد کرد و گفت: اعترافات متهم حتی بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست». منتظری افزود: روشن است که حبس در سلول انفرادی به‌ویژه در درازمدت که متهم را‏ ‏زیر فشار وادار به اعتراف می‎کند از مصادیق بارز شکنجه است; و با‏ ‏اعمال فشار و شکنجه، مخصوصا به شکل وحشتناکی که در دوره اخیر انجام‏ ‏شده و شرایط غیرعادی که در پی آن وجود دارد، اعترافات متهم حتی بر‏ ‏علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست; حتی اگر متهم بارها در آن شرایط و‏ ‏از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب‏ ‏اشتباه و جرم شده است، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بی‌اعتبار‏ ‏بودن، حکم همان اعتراف اولیه را دارد». منتظری در بخش دیگری از نامه خود، سرنوشت دیکتاتوری ولی‌فقیه را به فرجام دیکتاتوری شاه تشبیه نمود و گفت: «حکومتی که در آن اقشار‏ ‏وسیعی از مردم و نخبگان، ناراضی و در فشار باشند قابل دوام نیست. اگر‏ ‏حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و‏ ‏سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادی خواهان و گروههای سیاسی‏ ‏مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز‏ ‏پابرجا بود».