728 x 90

-تظاهرات ضد حكومتي,

پخش اذان با صدای خانم مرضیه از بلندگوی مسجد امام زمان در تهران

-

مسجد
مسجد
جوانان مجاهد و مبارز در تهران، اذان را با صدای خانم مرضیه بانوی هنر ایران از بلندگوی مسجد امام زمان در تهران پخش کردند و برای سلامتی مجاهدین دعا کردند.